Voorwaarden

Voorwaarden

Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen De Jonge Onderzoekers Nijmegen, verder te noemen: DJON, en een ieder die zich als deelnemer aan activiteiten van DJON heeft ingeschreven. Inschrijving Inschrijving geschiedt via de website. Indien de deelnemer minderjarig is, dient zijn wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier te ondertekenen. Contributie De contributie wordt 2 keer per jaar geïnd. Het eerste half jaar wordt geïnd in september,  het tweede half jaar wordt geïnd in februari. Het seizoen loopt van  september  tot en half juli (begin zomervakantie basisscholen). DJON heeft het recht de contributie jaarlijks aan te passen. Indien de deelnemer zich tussentijds inschrijft bedraagt de contributie het aantal resterende cursusmaanden, waarbij een gedeelte van een maand gesteld wordt aan een gehele maand. In uitzonderingsgevallen is gespreide betaling mogelijk. Voor korte cursussen  geldt de eenmalige contributie die voor die cursus is afgesproken. Bij zo’n korte cursus geldt geen proefperiode. Proefperiode Voor DJON én het nieuwe lid geldt een proeftijd van een maand die ingaat met de datum van plaatsing. Deze maand wordt aangemerkt als een proefperiode. Indien de deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger binnen de proefperiode schriftelijk aan DJON heeft verklaard de inschrijving ongedaan te willen maken, komt de inschrijving te vervallen en de deelnemer is dan een vergoeding schuldig voor de keren dat hij/zij aanwezig is geweest. Ook kan DJON met uitleg van redenen de inschrijving ongedaan maken. Bij problemen of in bijzondere omstandigheden zal de coördinator contact opnemen met de ouders/verzorgers. Opzegging Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per half jaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand, mitsdien voor 1 juli of 1 december van enig jaar. Indien niet dan wel niet tijdig wordt opgezegd, zal het lidmaatschap geacht worden met een jaar te zijn verlengd. Restitutie kan in bepaalde gevallen plaatsvinden en wordt beoordeeld door de coördinator. Betaling Betaling van de contributie dient plaats te vinden binnen een (1) maand na toezending van de factuur. Indien de deelnemer de contributie niet tijdig heeft voldaan, zal hij/zij in gebreke zijn. Indien de deelnemer ook na aanmaning in gebreke blijft, zal DJON tot het nemen van rechtsmaatregelen overgaan waarbij de deelnemer gehouden is tot vergoeding aan DJON van alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste tenminste een bedrag ad € 50,- zullen bedragen. Sancties Indien de deelnemer, na schriftelijke ingebrekestelling, zijn financiële verplichtingen jegens DJON niet nakomt en/of zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter uitsluitende beoordeling van DJON, heeft DJON de mogelijkheid om de deelnemer een schorsing op te leggen van maximaal drie maanden dan wel om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. De deelnemer blijft onverminderd aansprakelijk voor de voldoening van achterstallige contributie, rente en kosten. Aansprakelijkheid De gemeente Nijmegen heeft ten behoeve van DJON een WA-verzekering afgesloten. DJON kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor schade-voorvallen welke onder de dekking vallen van voormelde WA verzekeringspolis. VERSIE: 30-11-2023